(ភ្នំពេញ)៖ អ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍មួយរូប ក្នុងវិស័យមីក្រូហិញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា បានពន្យល់នូវវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចី ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីជៀសផុតពីការជំពាក់បំណុលវ័ណ្ឌក។


លោក សួន ពិសី នាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ AMK ពន្យល់ថា ដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព មានចំណុច៥យ៉ាងដែល អ្នកខ្ចីត្រូវស្វែងយល់រួមមាន៖

១.តើយើងចង់បានបា្រក់កម្ចី ក្នុងគោលបំណងអ្វី?  ហើយគោលបំណងនឹង តើអាចឲ្យយើងបាន ប្រាប់ចំណេញពីប្រាក់កម្ចី នឹងដែរអត់?។

២.តើគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបង់សង់ នៅប្រាក់កម្ចីនឹងដែរអត់?

៣.គួរតែយល់ដឹងពីលក្ខខណ្ឌ នៃការសង់ប្រាប់រយៈពេលសង់ប្រាក់ និងរយៈពេល និងអត្តប្រយោជន៍។

៤.គួរតែស្វែងរកអ្នកប្រឹក្សាថា តើគួរសំរេចចិត្តខ្ចី ឬអត់?។

៥.គួរតែជៀសវៀងការខ្ចីប្រាក់ ដើម្បីសង់ទៅលើបំណុលដែលខ្លួនឯងខ្ចី៕

សូមទស្សនាវីដេអូ របស់លោក សួន ពិសី ទាំងស្រុង៖