(ភ្នំពេញ)៖ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប (AEU) បានជូនដំណឹងដល់និស្សិតទាំងអស់ (ទាំងនិស្សិត AEU និងគ្រឹះស្ថាន ផ្សេងៗ) អញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបន្តកាសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី២ និង ឆ្នាំទី៣ ទៅលើមុខជំនាញដូចជា ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ(សិក្សាជាភាសាអង់គ្លេស), អក្សរសាស្ត្រចិន, វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ, បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន, ភាសា អង់គ្លេស, សេដ្ឋកិច្ច, ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍, គ្រប់គ្រង, ម៉ាឃីទីង,គណនេយ្យ, គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍, នីតិសាធារណៈ, នីតិឯកជន, វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ និងរដ្ឋបាលសាធារណៈ។

កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន៖

- ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី២ ចូលរៀនថ្ងៃទី៖ ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
- ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី៣ ចូលរៀនថ្ងៃទី៖ ១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ដោយឡែកសម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិត និង អនុបណ្ឌិត៖ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ រីឯ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ឆ្នាំទី១៖ នៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ 015 72 00 72, 012 48 17 38 ឬតាមរយៈ Website: www.aeu.edu.kh និងAEU Facebook Page: www.facebook.com/AEUCambodia

AEU, the best choice for job opportunities!