(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានប្រកាសណែនាំស្ដីពី ការផ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ដើម្បីសម្គាល់ក្របខណ្ឌ ឋារនន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់របស់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិលនានា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ទាំងនៅក្នុងក្រសួង និងនៅតាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្ត។

សេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានបញ្ជាក់ថា បុគ្គលដែលមានសមត្ថកិច្ចផ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួននេះ រួមមាន៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ និងអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត។

សូមអានសេចក្ដីណែនាំទាំងស្រុងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដូចខាងក្រោម៖