(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៣៤ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៧១នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក២២ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៩នាក់
* ⁠ករណីប្រេីប្រាស់៧ករណី ឃាត់ខ្លួន២៧នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៥នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន៤៦១៦ករណី ឃាត់ខ្លួន១១៥២៧នាក់ (ស្រី៩២៣នាក់)៕