(ភ្នំពេញ)៖ សមាគមវាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជា(TAFTAC) នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាត់ចោលរបាយការណ៍សង់ត្រាល់ និងយុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាត(Clean Cloth Campaign)ដោយបង្ហាញពីការភ្ញាក់ផ្អើល និងខកចិត្តចំពោះរបាយការណ៍លម្អៀងរបស់អង្គការសង់ត្រាល់ (CENTRAL)ចំពោះការវាយតម្លៃទាបនៃស្ថានភាពសេរីភាពនៃអង្គការវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍៖