(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៣៥ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ៩៩នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក២១ករណី ឃាត់ខ្លួន៥១នាក់
* ⁠ករណីប្រេីប្រាស់៥ករណី ឃាត់២៥នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ៥ករណី ឃាត់២០នាក់
* ⁠អនុវត្ដន៍ដីកា៖ ដីកា៤ ចាប់២៥នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន៤៥២២ករណី ឃាត់ខ្លួន១១២៩៥នាក់ (ស្រី៩០៨នាក់)៕