(ភ្នំពេញ)៖ មនុស្សយន្ត «រ៉ូបតសច្ចៈ Sachak Robot» មានសមត្ថភាពឆ្លើយតប និងអាចនិយាយបាន ៦ ភាសា បានបង្ហាញខ្លួន ក្នុងទិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ លើកទី៧ ឆ្នាំ២០២៤ ប្រធានបទ «រៀនឲ្យចប់ ឲ្យចេះ ឲ្យមានការងារ» ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដែលបង្កើតឡើងដោយនិស្សិត​ TVET នៃវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស៕

សូមទស្សនាវីដេអូស្តីពី មនុស្សយន្ត «រ៉ូបតសច្ចៈ»៖