(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការលុបឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មអចលនវត្ថុ ចេញពីបញ្ជីអាជ្ញាបណ្ណដែលចេញដោយនិយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំ៖