(ភ្នំពេញ)៖ ទូរស័ព្ទដៃជំនាន់ថ្មី iPhone 7 មានលក់នៅកម្ពុជា ! នៅពេលនេះហាង Apple Media មានលក់ហើយ សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ៖ 012 575 722 !

ថ្ងៃនេះទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ គឺជាពេលដែលក្រុមហ៊ុន Apple ដាក់លក់ទូរស័ព្ទជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ iPhone 7 និង iPhone 7 Plus ជាផ្លូវការនៅតាមបណ្តាប្រទេសចំនួន២៩រួមមាន៖ Australia, Austria, Belgium, Canada, China, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Puerto Rico, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, UAE, the UK, និង USA។

សូមមើលតារាងប្រៀបធៀបរវាង iPhone 7 និង 7 Plus៖