(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានជំរាបទៅដល់រដ្ឋមន្រ្តីចំនួន ៤ក្រសួង ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវេទិកាស្តីពី «ការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ»

ដោយក្នុងនោះ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ថា បន្តរក្សាជំហរមិនផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចថ្មី, បន្តការផ្អាកការធ្វើអាជីវកម្មព្រៃសម្បទានទាំងអស់, ជំរុញបន្តការសិក្សារៀបចំដាក់ដីព្រៃជា តំបន់ការពារធម្មជាតិបន្ថែមទៀត ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន, រៀបចំវេទិកាស្តីពី «ការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ» ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធរួមមាន ក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល អង្គការសង្គមស៊ីវិល សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងសកម្មជនអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ ក្នុង១ឆ្នាំចំនួន៣ដង, ព្រមទាំងមានចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតផងដែរ។

ព័ត៌មានលម្អិត, សូមអានលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីជម្រាបជូនរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងចំនួន៤៖