(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យសម្រេចបង្កើត សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ស្ថិតក្រោមឱវាទរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីរាជការ ក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សិស្ស និស្សិត និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ព្រមទាំងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអភិបាលកិច្ច ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ការលើកកម្ពស់ស្វ័យភាពមូលដ្ឋាន និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុង៖