(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញប្រកាសមួយ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការនាំចូលអង្ករពីបរទេស ដើម្បីរឹតបន្តឹងការនាំចូលអង្ករក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បំណងរក្សាឲ្យបាននូវការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសមធម៌ និងអនុលោមភាពជាមួយនឹងវិធានប្រភពដើមទំនិញ៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានប្រកាស របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖