(ភ្នំពេញ)៖ នេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់សិស្សប្រឡងជាប់ឫ ធ្លាក់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) ដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ជំនាញបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈចំនួន ១០ ១៤៧ កន្លែង ឆ្នាំសិក្សា២០១៦ ២០១៧ ដល់ប្អួនៗដែលប្រឡងជាប់ ឬធ្លាក់ សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងសញ្ញាបត្របឋមភូមិក្នុងឆ្នាំនេះ និងឆ្នាំកន្លងមក។

សូមទំនងទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដូចមាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង។ ជំនាញបច្ចេកទេសងាយស្រួលស្វែងរកការងារធ្វើ ឬប្រកបមុខរបរដោយខ្លួនឯង ដោយទទួលបានប្រាក់ចំណូលសមរម្យ៕