(ភ្នំពេញ)៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើត និងតែងតាំងសមាសភាពគណៈប្រចាំការនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ។

គណៈប្រចាំការនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍យុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាលនេះ មានលោក ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត ជាប្រធាន និងមានអនុប្រធាន និងសមាជិក៨នាក់ផ្សេងទៀត៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេចរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖