(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានបង្ហាញអំពីឱកាសការងារក្នុងស្រុក ចំនួន ៥១,៨៦៣ កន្លែង សម្រាប់អ្ កដែលលចង់ធ្វើការងារ។សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលចង់ស្វែងរកការងារ សូមទាក់ទងមកទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) តាមលេខទូរស័ព្ទ 1297 ឬ 1286 ឬលេខ 077 23 23 78 (Telegram)៕