(ភ្នំពេញ)៖ លោក ម៉ូវ ស៊ីថាយ អតីតនិស្សិតវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល នៃវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា (NPIC) បានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់និស្សិតជំនាន់ក្រោយទាំងអស់ ឱ្យចាប់យកជំនាញមួយច្បាស់លាស់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជា ដោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងប្រទេសយើងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ សុទ្ធតែត្រូវការអ្នកដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ ហើយអ្នកដែលមានចំណេះជំនាញពិតប្រាកដមិនខ្វះទីផ្សារការងារនោះទេ។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកគឺជាម្ចាស់អាជីវកម្មធុនតូចផ្នែកសំណង់ នៅក្នុងទឹកដីកំណើតនាខេត្តសៀមរាប។

សូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោក ម៉ូវ ស៊ីថាយ៖