(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុ​ន ស៉ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៉ីនសួរេន ម.ក បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣។

តាមរយៈរបាយការណ៍នេះ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមហ៊ុននេះមានទ្រព្យសកម្មសរុប ១៣ ៨១២ ៥៣៥ ដុល្លារ និងមានមូលធនសរុបចំនួន ៦ ០៤២ ៤៣៦ ដុល្លារអាមរិក។ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុន ស៉ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៉ីនសួរេន ម.ក រកចំណូលបាន ២ ២៥៨ ៩៦៧លានដុល្លារ៕

ខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ក្រុមហ៊ុ​ន ស៉ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៉ីនសួរេន ម.ក សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣៖