(ភ្នំពេញ)៖ លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ បានបើកកិច្ចប្រជុំផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។ កិច្ចប្រជុំនេះ ធ្វើឡើងនៅទីស្តីការ គ.ជ. ដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាច្រើនរូប។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានរបៀបវារៈចំនួនពីរ៖១. ពិនិត្យ និងសម្រេចលើលទ្ធផលនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ ទិន្នន័យអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់លើបញ្ជីឈ្មោះតាមឃុំ សង្កាត់ ២. ផ្សេងៗ។

សូមជម្រាបថា ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ដែលមានរយៈពេល៣ខែ បាននិងកំពុង ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ដល់ ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ គ.ជ.ប បញ្ជាក់ថា ប្រជាពលរដ្ឋដែល មានអាយុ ១៨ឆ្នាំឡើង ហើយមានសិទ្ធិ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត មានចំនួនជាង៩.៦លាននាក់។

រយៈពេល១២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន ១,៨០១,០៩៩នាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ គ.ជ.ប៕