(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានឡើងថា ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) បានចូលរួមចំណែកជួយសិស្សានុសិស្សឲ្យជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។

សូមទស្សនាវីដេអូទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) នៃក្រសួងការងារដូចខាងក្រោម៖