(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានផ្ដល់ឱកាសការងារក្នុងស្រុក សម្រាប់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ មានចំនួន៤៧,៧២៦កន្លែង។

សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ស្វែងរកការងារ សូមទាក់ទងមកទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ តាមលេខទូរស័ព្ទ១២៩៧ ឬ ១២៨៦ ឬលេខ ០៧៧ ២៣ ២៣ ៧៨ (Telegram)៕