(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីបានដាក់ឲ្យដំណើរការមួយរយះនូវកម្មវិធី Find Me នៅក្នង Fresh News, ឥឡូវនេះលោកអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួយមួយកំរិតថែមទៀត ក្នុងការស្វែងរកក្រសួងនានាក្នុងព្រះរាជាណាកម្ពុជា ដោយចំណាយពេលមិនដល់១០វិនាទីផង Find Me នឹងគូសផ្លូវជូនលោកអ្នកបានភ្លាមៗ។

Find Me ជាកម្មវិធីមួយដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Fresh News Mobile app, កម្មវិធី Find Me ជួយលោកអ្នកក្នុងការស្វែងរកទីតាំងណាមួយបាន គ្រប់ទីកន្លែងដោយគ្រាន់តែទាមទារអោយអ្នកបញ្ចូលនូវលេខកូដ៦ខ្ទង់‌ទៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរក ជំនួយឲ្យការស្វែងរកតាមការ វាយបញ្ចូលនូវឈ្មោះដែលមានភាពស្មុគស្មាញជាង។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទីតាំងក្រសួងស្ថាប័នធំៗ តាមរយះ Find Me នៅក្នុង Fresh News តាមរយះលេខកូតដូចខាងក្រោម៖

លេខកូដ Find Me

ខាងក្រោមនេះគឺជាការណែនាំរបៀបប្រើប្រាស់ Find me នៅលើទូរស័ព្ទ និងលើកុំព្យូទ័រ៖

 

ជំហានទី១៖ ចូលទៅកាន់ Fresh News - Find Me

ជំហានទី២៖ វាយបញ្ចូលនូវលេខកូដក្រសួងដែលលោកអ្នកចង់ស្វែងរក

ខាងក្រោមនេះគឺជាលេខកូដរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដែលមានលេខ Find Me 110004