(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ បានបង្ហាញតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវលក់នៅតាមស្ថានីយនានា ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា។

យោងតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបញ្ជាក់ថា តម្លៃសាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៣,៣៥០រៀលក្នុង ១លីត្រ សាំងស៊ុបពែរ ៣,៤៥០រៀលក្នុង ១លីត្រ និង សាំងម៉ាស៊ូតថ្លៃ ៣,០៥០រៀល ក្នុង ១លីត្រ ដែលតម្លៃនេះ នឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦៕