(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦នេះ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានចេញសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផល បណ្តោះអាសន្ន នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ទូទាំងប្រទេសរយៈពេល៣ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី០១-០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ មានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន៣៧១០៨២នាក់ហើយ បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត៕