(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប២១ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៣៨នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក១២ករណី ឃាត់ខ្លួន១៨នាក់
* ករណីប្រើប្រាស់៣ករណី ឃាត់ខ្លួន៣នាក់
* ⁠ករណីជួញដូរ៣ករណី ឃាត់ខ្លួន១៤នាក់
* ⁠ករណីបេីកបរក្រោមឥទ្ធិពល២ករណី ឃាត់២នាក់។

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន១២១០ករណី ឃាត់ខ្លួន២៨៥២នាក់ (ស្រី២៥៧នាក់)៕