(ភ្នំពេញ)៖ ការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣នេះមាន ១៥ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៤៨នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក៩ករណី ឃាត់ខ្លួន២៣នាក់
* ករណីបើកបរក្រោមឥទ្ធិពល១ករណី ឃាត់ខ្លួន៣នាក់
* ករណីប្រើប្រាស់៥ករណី ឃាត់ខ្លួន២២នាក់

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន ៧,៥០៨ករណី ឃាត់ខ្លួ​ន ១៨,៦៣២នាក់ (ស្រី១២៦៩នាក់)៕