(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាប២៣ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៨៦នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៣នាក់
* ករណីជួញដូរ១ករណី ឃាត់ខ្លួន៣នាក់
* ករណីបេីកបរក្រោមឥទ្ធិពល១ករណី ឃាត់ខ្លួន៩នាក់
* ករណីប្រេីប្រាស់៧ករណី ឃាត់ខ្លួន៤១នាក់

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន ៧,៤៣៦ករណី ឃាត់ខ្លួ​ន ១៨,៤៦២នាក់ (ស្រី១២៣៧នាក់)៕