(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបង្ហាញទីតាំងក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការ តាមគោលដៅផ្តល់សេវាសង្គ្រោះជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងករណីមានបញ្ហាសុខភាពបន្ទាន់ ដែលអញ្ជើញចូលរួមទស្សនា និងអបអរសាទរ ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែ អកអំបុក នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

ខាងក្រោមនេះជាទីតាំងជម្រកតង់ និងក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការ នៅតាមបណ្តាគោលដៅនីមួយៗ ដូចខាងក្រោម៖

ជម្រកតង់សុខភាព និងរថយន្តសង្រ្គោះ៖
១៖ (https://sites.google.com/view/h01-koh-pich-building-l?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h01-koh-pich-building-l?usp=sharing)ជម្រកតង់សុខភាព (https://sites.google.com/view/h01-koh-pich-building-l?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h01-koh-pich-building-l?usp=sharing)នៅកោះពេជ្រ (https://sites.google.com/view/h01-koh-pich-building-l?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h01-koh-pich-building-l?usp=sharing)អាគារ (https://sites.google.com/view/h01-koh-pich-building-l?usp=sharing)L (https://sites.google.com/view/h01-koh-pich-building-l?usp=sharing) ២៖ (https://sites.google.com/view/h02-cambodia-vietnam?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h02-cambodia-vietnam?usp=sharing)ជម្រកតង់សុខភាព (https://sites.google.com/view/h02-cambodia-vietnam?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h02-cambodia-vietnam?usp=sharing)នៅស្តូបកម្ពុជា (https://sites.google.com/view/h02-cambodia-vietnam?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h02-cambodia-vietnam?usp=sharing)វៀតណាម (https://sites.google.com/view/h02-cambodia-vietnam?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h02-cambodia-vietnam?usp=sharing)
៣៖ (https://sites.google.com/view/h03-in-front-of-the-national?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h03-in-front-of-the-national?usp=sharing)ជម្រកតង់សុខភាព (https://sites.google.com/view/h03-in-front-of-the-national?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h03-in-front-of-the-national?usp=sharing)នៅទល់មុខនាយកដ្ឋានអង្គរក្ស (https://sites.google.com/view/h03-in-front-of-the-national?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h03-in-front-of-the-national?usp=sharing)
៤៖ (https://sites.google.com/view/h04-garden-guard-department?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h04-garden-guard-department?usp=sharing)ជម្រកតង់សុខភាព (https://sites.google.com/view/h04-garden-guard-department?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h04-garden-guard-department?usp=sharing)នៅទល់មុខគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិ (https://sites.google.com/view/h04-garden-guard-department?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h04-garden-guard-department?usp=sharing)អន្តរជាតិ (https://sites.google.com/view/h04-garden-guard-department?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h04-garden-guard-department?usp=sharing)
៥៖ (https://sites.google.com/view/h05-near-south-honors-forum?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h05-near-south-honors-forum?usp=sharing)ជម្រកតង់សុខភាព (https://sites.google.com/view/h05-near-south-honors-forum?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h05-near-south-honors-forum?usp=sharing)នៅក្បែរវេទិការកិត្តិយស (https://sites.google.com/view/h05-near-south-honors-forum?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h05-near-south-honors-forum?usp=sharing)
៦៖ (https://sites.google.com/view/h06-near-north-honors-forum?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h06-near-north-honors-forum?usp=sharing)ជម្រកតង់សុខភាព (https://sites.google.com/view/h06-near-north-honors-forum?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h06-near-north-honors-forum?usp=sharing)នៅក្បែរវេទិការកិត្តិយស (https://sites.google.com/view/h06-near-north-honors-forum?usp=sharing)
៧៖ (https://sites.google.com/view/h07-front-of-hotel?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h07-front-of-hotel?usp=sharing)ជម្រកតង់សុខភាព (https://sites.google.com/view/h07-front-of-hotel?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h07-front-of-hotel?usp=sharing)នៅជាប់សន្និសទីចតុមុខ (https://sites.google.com/view/h07-front-of-hotel?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h07-front-of-hotel?usp=sharing)
៨៖ (https://sites.google.com/view/h08-preah-konlong-in-front?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h08-preah-konlong-in-front?usp=sharing)ជម្រកតង់សុខភាព (https://sites.google.com/view/h08-preah-konlong-in-front?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h08-preah-konlong-in-front?usp=sharing)នៅមុខវត្តឧណ្ណាលោម (https://sites.google.com/view/h08-preah-konlong-in-front?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h08-preah-konlong-in-front?usp=sharing)ព្រះគម្លង (https://sites.google.com/view/h08-preah-konlong-in-front?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h08-preah-konlong-in-front?usp=sharing)
៩៖ (https://sites.google.com/view/h09-phnom-penh-stone-port?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h09-phnom-penh-stone-port?usp=sharing)ជម្រកតង់សុខភាព (https://sites.google.com/view/h09-phnom-penh-stone-port?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h09-phnom-penh-stone-port?usp=sharing)ទីតានិករាជធានីភ្នំពេញ (https://sites.google.com/view/h09-phnom-penh-stone-port?usp=sharing)
១០៖ (https://sites.google.com/view/veal-preah-meru?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/veal-preah-meru?usp=sharing)ជម្រកតង់សុខភាព (https://sites.google.com/view/veal-preah-meru?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/veal-preah-meru?usp=sharing)វាលព្រះមេរុ (https://sites.google.com/view/veal-preah-meru?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/veal-preah-meru?usp=sharing)
១១៖ (https://sites.google.com/view/h12-neang-macha-roundabout?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h12-neang-macha-roundabout?usp=sharing)ជម្រកតង់សុខភាព (https://sites.google.com/view/h12-neang-macha-roundabout?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h12-neang-macha-roundabout?usp=sharing)រង្វង់មូលនាងមច្ឆា (https://sites.google.com/view/h12-neang-macha-roundabout?usp=sharing) OCIC (https://sites.google.com/view/h12-neang-macha-roundabout?usp=sharing)
១២៖ (https://sites.google.com/view/h-014-hr?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h-014-hr?usp=sharing)ជម្រកតង់សង្គ្រោះបឋម (https://sites.google.com/view/h-014-hr?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h-014-hr?usp=sharing)ទីលានប្រជាធិបតេយ្យ (https://sites.google.com/view/h-014-hr?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h-014-hr?usp=sharing)ឬស្សីកែវ (https://sites.google.com/view/h-014-hr?usp=sharing)
១៣៖ (https://sites.google.com/view/h10-ocic-north?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h10-ocic-north?usp=sharing)ជម្រកតង់សង្រ្គោះបឋម (https://sites.google.com/view/h10-ocic-north?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h10-ocic-north?usp=sharing)ទីក្រុងកោះនរា (https://sites.google.com/view/h10-ocic-north?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h10-ocic-north?usp=sharing)ស្ពានខាងត្បូង (https://sites.google.com/view/h10-ocic-north?usp=sharing)
១៤៖ (https://sites.google.com/view/h16-rh?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h16-rh?usp=sharing)ជម្រកតង់សង្រ្គោះបឋម (https://sites.google.com/view/h16-rh?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h16-rh?usp=sharing)ទីក្រុងកោះនរា (https://sites.google.com/view/h16-rh?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h16-rh?usp=sharing)គោលដៅប្រគុំតន្រ្តី (https://sites.google.com/view/h16-rh?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/h16-rh?usp=sharing)
១៥៖ (https://sites.google.com/view/odplayground?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/odplayground?usp=sharing)ជម្រកតង់សង្រ្គោះបឋម (https://sites.google.com/view/odplayground?usp=sharing) (https://sites.google.com/view/odplayground?usp=sharing)គោលដៅកន្លែងកម្សាន្តកុមារ (https://sites.google.com/view/odplayground?usp=sharing)Play_Ground
(https://sites.google.com/view/odplayground?usp=sharing)
រថយន្តគ្លីនិកចល័ត៖
* ប្រចាំការនៅ OCIC
* ប្រចាំការនៅ ទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ឬស្សីកែវ
* ប្រចាំការនៅ វត្តភ្នំ
* ប្រចាំការនៅ ច្រមុះជ្រូកសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ

តង់របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើរស្បែក និងកាមរោគ៖
* ទីតាំងនៅវត្តភ្នំ
* ទីតាំងនៅOCIC