(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាសស្តីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារ ចំពោះគ្រឹះស្ថានសិក្សា ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ការលើកទឹក ពន្ធដារចំពោះវិស័យអប់រំ ដើម្បីជួយជំរុញការ អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ប្រកបដោយគុណវុឌ្ឍិខ្ពស់ និងជួយសម្រាលបន្ទុក ចំណាយរបស់មាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្សនិស្សិត៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងស្រុង៖