(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនីចំនួន៤ថ្ងៃ ក្នុងតំបន់មួយចំនួន នៃរាជធានីភ្នំពេញ ​​និងខេត្តកណ្ដាល ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយមូលហេតុដើម្បីរុះរើ គន្លងខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនី បង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត នៃពេលវេលា និងទីតាំងនៃការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖​​​