(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដើម្បីពន្យល់ដល់អ្នកជាប់ពន្ធបន្ថែម ពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធី ក្នុងការបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦នេះ។ ការបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យ នឹងត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខ៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ទាំងស្រុង៖