(សៀមរាប)៖ អគ្គិសនីសៀមរាប បានចេញនូវសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ បញ្ជាក់ពីការរអាក់រអួល​ការផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនីចំនួន៨ថ្ងៃ ក្នុងក្រុង​សៀមរាប ​នៅថ្ងៃទី១៧ ដល់១៩, ថ្ងៃទី២៤ ដល់២៦ និងថ្ងៃទី២៩ដល់ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងក្រុងសៀមរាប ការរអាក់រអួលនេះ មានរយៈពេលត្រឹមតែ១៥នាទី ទៅ៣០នាទីតែប៉ុណ្ណោះ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីសៀមរាបទាំងស្រុង៖