(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាប ១៨ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ៥៥នាក់។

* ករណីប្រើប្រាស់៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៦នាក់
* ករណីជួញដូរ១ករណី ឃាត់ខ្លួន១នាក់
* កករណីដឹកជញ្ជូនរក្សាទុក១២ករណី ឃាត់ខ្លួន១៨នាក់

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន ៦,០១៤ករណី ឃាត់ខ្លួ​ន ១៤,៨៦៨នាក់ (ស្រី៩៦០នាក់)៕