(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករអចលនវត្ថុ និងបញ្ចាំ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកាតព្វកិច្ចស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន អាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអគារសហកម្មសិទិ្ធ អាជីវកម្មអភិវឌ្ឍដីឡូតិ៍ អាជីវកម្មផ្តល់សេវាកម្មអចលនវត្ថុ អាជីកម្មបញ្ចាំ និងអាជីវកម្មប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖