(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាប ១៧ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៤០នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក៩ករណី ឃាត់ខ្លួន១៣នាក់
* ករណីប្រើប្រាស់ ៦ករណី ឃាត់ខ្លួន១៧នាក់
* ករណីជួញដូរ២ករណី ឃាត់ខ្លួន១០នាក់
* កករណីដឹកជញ្ជូនរក្សាទុក៩ករណី ឃាត់ខ្លួន១៣នាក់

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន ៥,៩៦២ករណី ឃាត់ខ្លួ​ន ១៤,៧២២នាក់ (ស្រី៩៥៦នាក់)៕