(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការប្រេីប្រាស់សន្លឹកកិច្ចការស្វ័យសិក្សា ដេីម្បីជំរុញការសិក្សារបស់សិស្ស នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ។ នេះបេីតាមសេចក្ដីណែនាំ ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីណែនាំ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖