(ភ្នំពេញ)៖ ត្រីបបែលយក្សរបស់កម្ពុជា ជាត្រីទឹកសាបដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោក មានទម្ងន់៣០០គីឡូក្រាម ទទួលបានឯតទគ្គកម្មពិភពលោក និងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ដោយ Guinness World Records !