(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញនូវសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ ដោយតម្លៃសាំងធម្មតា ថ្លៃ៣,១៥០រៀលក្នុង១លីត្រ សាំងស៊ុបពែរ ៣,២០០រៀលក្នុង១លីត្រ និងសាំងម៉ាស៊ូតថ្លៃ ២,៩០០រៀលក្នុង១លីត្រ ដែលតម្លៃនេះ នឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖