(ភ្នំពេញ)៖ Fesh News សូមបង្ហាញប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឯកឧត្តម សេដ្ឋា ថាវីស៉ីន នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី៣០ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ដែលនឹងបំពេញទស្សនកិច្ច នៅកម្ពុជា ឆាប់ៗខាងមុខនេះ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឯកឧត្តម សេដ្ឋា ថាវីស៉ីន៖