(ភ្នំពេញ)៖ មេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុន គ្រួសារកក់ក្ដៅ ឯ.ក នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយ ក្រោយពេលក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹង ស្ដីពីការលុបលេខការលុបលេខបញ្ជីកាផលិតផលបំប៉នសុខភាពរបស់ខ្លួន។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីបំភ្លឺទាំងស្រុងរបស់ មេធាវីក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្តៅ៖