(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាប ១៧ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៣៨នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក ១៣ករណី ឃាត់ខ្លួន ២២នាក់
* ករណីប្រើប្រាស់ ៤ករណី ឃាត់ខ្លួន១៦នាក់

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន ៥,៧៧៤ករណី ឃាត់ខ្លួ​ន ១៤,២៧៧នាក់ (ស្រី៩២៩នាក់)៕