(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញនូវសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ បញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ចំនូន៤ថ្ងៃ នៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ដោយមូលហេតុធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ និងតម្លើងបរិក្ខារអគ្គិសនី៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត​ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖