(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាប ៣៨ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៨១នាក់។

* ករណីជួញដូរ៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៤នាក់
* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក ២២ករណី ឃាត់ខ្លួន ២៨នាក់
* ករណីប្រើប្រាស់ ១០ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៤នាក់

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន ៥,៧២០ករណី ឃាត់ខ្លួ​ន ១៤,១៥៧នាក់ (ស្រី៩២៤នាក់)៕