(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាប៤៤ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ១១០នាក់។

* ករណីដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក ៣២ករណី ឃាត់ខ្លួន៦១នាក់
* ករណីប្រើប្រាស់១២ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៩នាក់

លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបចំនួន ៥,៦៨២ករណី ឃាត់ខ្លួ​ន ១៤,០៧៦នាក់ (ស្រី៩១៩នាក់)៕