(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយបានបញ្ជាក់ថា ព្យុះ OMAIS បានថមថយឥទ្ធិពលទាំងស្រុង ដែលស្ថានភាពបែបនេះ ធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់តិចទាំងអាងទន្លេមេគង្គ និងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹកទាំងស្រុង៖