(ភ្នំពេញ)៖ សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស (ICS British International School) ជាសាខារបស់ សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស (ICS International School) មានកម្មវិធីសិក្សាដូចគ្នា នឹងបើកបវេស្សនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី នៅថ្ងៃទី២២ ខែសីហាខាងមុខនេះហើយ ។

សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស នឹងបញ្ចុះតម្លៃចុះឈ្មោះសិក្សា៥០% សម្រាប់សិស្សថ្មី នឹងទទួលចុះឈ្មោះសិស្សថ្មីចាប់ ពីពេលនេះតទៅ ។សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស មានការសង្កត់ធ្ងន់លើ មុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស ភាសាខ្មែរ គណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត និងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ។

ពិសេសសាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស មានកម្មវិធីសិក្សាដូចជា ៖

- កម្មវិធីពាក់កណ្តាលថ្ងៃ៖កុមារដ្ឋាន និងមត្តេយ្យម៉ុនតេសូរី (Montessori Nursery and Kindergarten) បឋមសិក្សាខេមប្រ៊ីជអន្តរជាតិ (Cambridge International Primary)
- កម្មវិធីពេញមួយថ្ងៃ៖ កុមារដ្ឋាន និងមត្តេយ្យម៉ុនតេសូរី (Montessori Nursery and Kindergarten) បឋមសិក្សាពីរភាសា (Bilingual Primary) និងមធ្យមសិក្សាពីរភាសា (Bilingual Secondary)

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទង៖ អគារលេខ២៥ ផ្លូវ៧៥ កែង៨០ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ខាងកើតឈាង ខាងជើងមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រ
ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ ០២៣ ៩៩៩ ៧៧៩ / ០២៣ ៩៩៩ ៧៧២ និងតាមគេហទំព័រ www.icsbis.edu.kh ,គណនីបណ្តាញព័តមានសង្គម
https://www.facebook.com/pages/ICS-British-International-School/836813176377920 ,វីដេអូ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1121936891198879&id=836813176377920