(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំប្រឡងជ្រើសរើស មន្ត្រីរាជការចំនួន៣២៩កន្លែង ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្រសួង និងស្ថាប័នចំនួន៥ រួមមាន ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ៣០កន្លែង ក្រសួងទេសចរណ៍១០០កន្លែង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ១០២កន្លែង ក្រសួងធនធានទឹក ៥៤កន្លែង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍សុីវិល១៨កន្លែង៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃពេលវេលា និងលក្ខខណ្ឌការជ្រើសរើសសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖