(ភ្នំពេញ)៖ ក្នុងបវេសនកាលថ្មីឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ សាលាបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា ELT ចូលរៀនថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ចុះឈ្មោះ​មុនថ្ងៃចូល​រៀន ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០០ដុល្លារ (តែសម្រាប់សិស្ស មានបងប្អូនចាប់ពី២នាក់ឡើងទៅ មានបញ្ចុះតម្លៃពិសេស)។

ELT មានថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅ ថ្នាក់មត្តេយ្យ ដល់ទី១២ និងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ គ្រប់កម្រិតសម្រាប់ សិស្សានុសិស្ស និស្សិត មន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិក តាមស្ថាប័នរដ្ឋ-ឯកជន ក្រុមហ៊ុន និងអង្គការជាតិ​-អន្តរជាតិនានា ដែលចង់ប្រើប្រាស់​ភាសាអង់គ្លេស បានស្ទាត់ជំនាញ​ក្នុងរយៈពេលខ្លី។

- មានបង្រៀនថ្នាក់តាមសាលារដ្ឋ និងថ្នាក់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ (បែបអាមេរិចកាំង)
- ទទួលសិស្សចាប់ពីអាយុ ២.៥ឡើងទៅ
- មានថ្នាក់ពេញមួយថ្ងៃ និងកន្លះថ្ងៃ
- ទទួលបានសញ្ញាបត្រ២ ក្នុងពេលតែមួយ

Tel: 012 900 242/012 872 630 / 092 33 66 02