(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ នៃល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវរដូវវស្សា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ការបង្កបង្កើនផលសម្រេចបាន ២,០០៣,៧៧៥ ហិកតា ស្មើនឹង៨១ភាគរយ ខណៈផែនការសរុបចំនួន ២,៤៥៤,២៤១ហិកតា៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានរបាយការណ៍ របស់ក្រសួងធនធានទឹកទាំងស្រុង៖