(ភ្នំពេញ)៖ ភោជនីយដ្ឋាន ម៉ាស្ទ័រគ្រីល នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនានេះ បានប្រកាសនូវកម្មវិធីពិសេស ដោយផ្តល់ជូនតុក្កតាសម្រាប់គ្រប់ អតិថិជន ដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលទិញឈុតគ្រួសារពីភោជនីយដ្ឋាន ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់អស់ពីស្តុក។

កុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងផុតឲ្យសោះ! ប្រញាប់ឡើងការផ្ដល់ជូនមានកំណត់៕