(ភ្នំពេញ)៖ សាលាប៊ែលធី អន្តរជាតិ នឹងបើកបវេសនកាលចំណេះទូទៅ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ ចូលរៀនថ្ងៃទី១៥ សីហា ២០១៦ ចំពោះសិស្សដែល បង់ថ្លៃសិក្សា១ឆ្នាំ ផ្តល់ជូនឯកសណ្ឋាន​សិស្ស ២កំប្លេ ផុតកំណត់ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ និងវគ្គថ្មីភាសាអង់គ្លេសទូទៅពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង សិក្សាតាមកម្មវិធីអាមេរិកាំង ចូលរៀនថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។ បង់ថ្លៃ១វគ្គ ផ្តល់ជូនសៀវភៅសិក្សាគូល័រ១ឈុត ផុតកំណត់ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ៖ 078 888 815, 078 999 916, 023 999 986 ឬ ប៊ែលធីដែលនៅជិតលោកអ្នកទាំង ១៦សាខា៕